Serdecznie Państwa witam na stronie Kredytps.

Ubezpieczenia w obecnym świecie odgrywają ogromną rolę. Zabezpieczają niezwykle istotne aspekty życia oraz mienia. Często inwestując niewiele można w przypadku szkody dużo zyskać i mieć zapewnioną spokojną przyszłość.Ubezpieczenia są różne komunikacyjne , zdrowotne , turystyczne , mieszkania lub domu . Wybór należy do Państwa.

Z poważaniem Piotr Sowa


Obowiązkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenia w Polsce

Obowiązkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenia w Polsce

Ubezpieczenie komunikacyjne stanowi pewien rodzaj polisy, która dotyczy wszystkich posiadaczy i użytkowników pojazdów. Najogólniejszy podział ubezpieczeń komunikacyjnych to obowiązkowe i dobrowolne. Te pierwsze chronią przed odpowiedzialnością cywilną za powstałe szkody w wyniku przykrego zdarzenia na drodze. Natomiast ubezpieczenia dobrowolne pozwalają lepiej zabezpieczyć nasz pojazd od różnego rodzaju zdarzeń losowych, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia komunikacyjne zaliczane jest do grupy ubezpieczeń majątkowych, które zostało opisane w Ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W Polsce do najpopularniejszych ubezpieczeń komunikacyjnych należy polisa OC i AC i NNW. Ubezpieczeniami tego typu najczęściej obejmowane są samochody osobowe i ciężarowe, motocykle, motorowery, skutery i inne pojazdy. Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych? Jak wspomniano wyżej, ogólny podział ubezpieczeń komunikacyjnych sprowadza je do ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczamy OC, które należy do najważniejszego ubezpieczenia obowiązkowego. Nie można wyjechać pojazdem na drogę bez wykupienia polisy OC. To podstawowa ochrona kierowcy i pojazdu w Polsce i większości państw europejskich w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Do ubezpieczeń obowiązkowych należy również Zielona Karta, która stanowi potwierdzenie wykupienia OC, co jest konieczne przy wyjeździe zagranicznym. Zielona Karta obowiązuje wśród tych państw, które przystąpiły do Systemu Zielonej Karty. Wśród komunikacyjnych ubezpieczeń obowiązkowych jest jeszcze ubezpieczenie graniczne. Zobowiązani do jego posiadania są właściciele samochodów, które zostały zarejestrowane poza krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii. Z kolei wśród nieobowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych znajdują się AC (czyli autocasco), Assistance oraz NNW.

Autocasco chroni pojazd przed nieoczekiwanymi zdarzeniami losowymi, bez znaczenia, czy są one z winy kierującego pojazdem z polisą AC czy nie. Posiadacze Assistance mogą liczyć na pomoc w trudnych sytuacjach na drodze, gdy np. potrzebna jest wymiana opon czy holowanie auta do warsztatu. NNW natomiast obejmuje wszelkie następstwa nieszczęśliwych wypadków.  Jaka jest cena polis OC i AC? Cena składek na polisy obowiązkowe i nieobowiązkowe uzależniona jest od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupujemy polisę. Jeżeli auto jest nowe, zwykle cena ubezpieczenia jest wyższa, im starsze, wysokość składki spada. Poza rocznikiem pojazdu, na cenę polisy ma wpływ także pojemność silnika, model auta oraz miejsce zamieszkania posiadacza pojazdu. Czy warto zakupić nieobowiązkową polisę AC?  Z ubezpieczenia autocasco najczęściej korzystają posiadacze nowych samochodów, szczególnie przez pierwsze lata użytkowania pojazdu. Często towarzystwa ubezpieczeniowe oferują w pakietach, zarówno OC, jak i AC w atrakcyjnej cenie. AC stanowi dodatkową ochronę auta przed nieoczekiwanymi czynnikami zewnętrznymi (np. kolizja na drodze z winy dzikiej zwierzyny, która znalazła się na drodze), czy też szkodliwymi działaniami ze strony innych osób (kradzież auta, akty wandalizmu, czy też stłuczka z winy kierowcy, który wykupił polisę AC).

We wszystkich tych przypadkach można liczyć na wypłatę odszkodowania ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Każdy właściciel pojazdu powinien rozważyć wykupienie ubezpieczeń nieobowiązkowych, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie dla niego i pojazdu. Zdarzenia na drodze są czasem nieoczekiwane i zaskakujące. O ile trzeba ubezpieczyć pojazd w ramach polisy OC, o tyle warto zadbać o dodatkową ochronę pojazdu.

Ubezpieczenie majątkowe – ochrona nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład majątku Ubezpieczenie majątkowe należy do dziedziny ubezpieczeń gospodarczych, nie jest ono zaliczane do ubezpieczenia osobowego. W całej dziedzinie ubezpieczeń majątkowych można wskazać na ubezpieczenie komunikacyjne, ale i turystyczne oraz mieszkaniowe. Najczęściej jednak ubezpieczenie kojarzone jest z ubezpieczeniem nieruchomości. Tymczasem nie każdą nieruchomość można objąć polisą. Jeżeli nie jest ona zamieszkała przez dłuższy czas albo zbudowana z materiałów łatwopalnych, czy też stanowi ruinę przeznaczoną do rozbiórki. Wówczas może pojawić się problem, szczególnie z wypłatą odszkodowania w przypadku przykrego zdarzenia. Osoby, które ubezpieczyły swoje mieszkanie w ramach polisy mieszkaniowej, chronią w ten sposób również inne pomieszczenia wchodzące w obręb mieszkania, jak np. piwnica, garaż, altana czy domek letniskowy. Nieukończoną budowę domu także można objąć ubezpieczeniem. Elementy ubezpieczenia majątkowego Po pierwsze jest to przedmiot ubezpieczenia. Można ubezpieczyć sam budynek, np. dom, ale można również włączyć w polisę inne budynki, które znajdują się blisko domu, np. garaż, wiatę, domek letniskowy oraz zwierzęta domowe, które zamieszkują z nami, np. psa, kota czy każde inne zwierzę. W ramach ubezpieczenia majątkowego ustalany jest także zakres ochrony.

Można ubezpieczyć się przed niespodziewanymi zdarzeniami, takimi jak uderzenie pioruna czy pożar, powódź, a można również przed kradzieżą, włamaniem i wszelkimi aktami wandalizmu, np. stłuczenie szyby czy zdemolowanie elewacji budynku przez graffiti czy inne akty naruszające estetykę zabudowy. Suma ubezpieczenia to kolejny element, na który składa się maksymalna wysokość odszkodowania, o którą możemy się starać po zaistnieniu szkody w granicach naszego majątku. W umowie z towarzystwem ubezpieczeniowym wyszczególniony jest element, który określa się mianem wyłączenia odpowiedzialności. Obejmuje on sytuacje, po zaistnieniu których, odszkodowanie nie zostanie nam wypłacone. Wszystkie szczegóły są zawarte w umowie z towarzystwem. Z elementem tym łączy się kolejny, który dotyczy limitów odpowiedzialności. Jeżeli szkoda na majątku (nieruchomości, ruchomości) jest zbyt niska, np. 100 czy 200 zł, towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności z nią i nie wypłaci z tego tytułu odszkodowania. Czy ubezpieczenie majątkowe jest ubezpieczeniem obowiązkowym? Ubezpieczenie majątkowe nie należy do ubezpieczeń obowiązkowych. W przypadku gospodarstw rolniczych jest nieco inna sytuacja. Każde gospodarstwo rolne, które ma powierzchnię większą niż 1h, musi być objęte ubezpieczeniem rolniczym.

Pomimo że ubezpieczenie majątkowe nie należy do obowiązkowych, wielu właścicieli nieruchomości ubezpiecza swoje posesje na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia (np. powódź, pożar, zalanie mieszkania czy domu, kradzież, włamanie). Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu, należy dokładnie przeanalizować różne propozycje towarzystw ubezpieczeniowych. Warto zwrócić baczną uwagę na detale, które wchodzą w skład określonej polisy. Czasem mogą one decydować o tym, czy w przypadku zaistnienia szkody, otrzymany odszkodowanie, które rekompensuje poniesione przez nas straty.

Ubezpieczenie na życie – najważniejsza polisa Albo Ubezpieczenie na życie – tzw. polisa „życiówka” Ochrona swojego życia, swojej przyszłości jest najważniejsza. Polisa tego rodzaju stanowi ochronę dla najbliższych (członków rodziny i osób, które są nam bliskie) na wypadek nagłej i nieoczekiwanej śmierci ubezpieczonego. W takiej sytuacji osoby, które ubezpieczony upoważni, otrzymują od towarzystwa ubezpieczeniowego świadczenie, którego wysokość jest zróżnicowana w poszczególnych przypadkach. Zależy to od kwoty, na jaką ubezpieczyliśmy swoje życie. Im wyższa, tym wyższa kwota składki pobieranej miesięcznie, kwartalnie albo wpłacanej raz w roku. Węższy i szerszy zakres ochrony Polisa na życie może obejmować także dodatkową ochronę, która nie ogranicza się tylko do życia ubezpieczonego. W ramach tej polisy mieszczą się takie zdarzenia losowe, jak rozpoznanie u ubezpieczonego poważnej choroby, np. nowotworowej, długotrwały pobyt w szpitalu, znaczący uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego, poważna operacja chirurgiczna i inne. Zakres ochrony można zmodyfikować nawet w trakcie obowiązywania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Świadczenia finansowe to nie jedyna forma pomocy.

Ubezpieczony na życie może także otrzymać pomoc specjalisty, np. psychologa lub terapeuty, transport medyczny – przewiezienie z domu do szpitala i ze szpitala do domu, jak również może liczyć na wsparcie w zorganizowaniu rehabilitacji po zakończeniu leczenia w szpitalu. Zakres niefinansowych usług dodatkowych jest zróżnicowany, zależy od towarzystwa, z którym podpisujemy umowę. W jakich okolicznościach tracimy prawo do wypłacenia świadczenia? W umowie dotyczącej ubezpieczenia na życie dokładnie wyszczególnione są sytuacje, w których ubezpieczony może utracić prawo do wypłacenia świadczenia. Jeżeli uszczerbek na zdrowiu albo śmierć ubezpieczonego powstały na skutek jego świadomego działania, towarzystwo nie wypłaci świadczenia. Dotyczy to takich okoliczności, jak np. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, Samookaleczenie, Utrata zdrowia lub życia w wyniku udziału w proteście, bójkach ulicznych i innych ryzykownych zdarzeniach, Samobójstwo w okresie krótszym niż dwa lata od czasu zawarcia umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, Ukrywanie informacji o prawdziwym stanie zdrowia, nie podejmowanie wcześniejszego leczenia i kontroli stanu zdrowia.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają się przed nieuczciwymi klientami ustalaniem okresu karencji. Jest to czas pomiędzy podpisaniem umowy a momentem, od kiedy rozpoczyna się ochrona życia ubezpieczonego. Okres karencji uzależniony jest od zdarzenia, które zawarte jest w umowie. Dla każdej sytuacji ustalony jest inny okres karencji. Od czego zależy wysokość składki na „ubezpieczenie życia”? Cena polisy na życie jest zróżnicowana i zależy od wielu czynników. Składka miesięczna może wynosić 50, 90 albo kilkaset złotych. Wszystko zależy od naszych możliwości finansowych, zakresu ochrony i kwoty, na jaką chcemy ubezpieczyć swoje życie. W porównaniu do ubezpieczenia komunikacyjnego czy majątkowego, polisę na życie jest bardzo trudno wyliczyć. Zależy ona m.in. od wieku ubezpieczonego (osoby starsze, po 50. roku życia, płacą wyższe składki, niż młodsze), wykonywanego zawodu (w przypadku pracy zakładającej duże ryzyko utraty zdrowia i życia, składka na ubezpieczenie jest wyższa). Poza tym ważny jest również czas trwania umowy, czy jest ona zawierana na rok, 5, 10 czy więcej lat. Im dłuższy okres, tym składka niższa. Ubezpieczenie na życie jest dobrowolne, nie ma obowiązku korzystania z tej polisy. Osoby, które się decydują na wykupienie tego ubezpieczenia, są przezorne, świadome, że życie ludzkie jest pełne nieprzewidzianych sytuacji i każdy dzień może zmienić naszą sytuację i naszych bliskich. Wykupienie polisy na życie warto rozważyć, jeżeli mamy ku temu możliwości i chcemy zatroszczyć się o los najbliższych.

Ubezpieczenie turystyczne – przezorne podejście do podróży Okres wakacyjny to czas urlopów, wyjazdów, bliższych i dalszych podróży. Planujemy wówczas miejsce, w którym chcemy wypocząć, podróż samochodem, samolotem lub koleją, noclegi i zabranie z sobą wszystkich niezbędnych rzeczy, które będą nam towarzyszyły w czasie wypoczynku. Warto również zastanowić się nad ubezpieczeniem turystycznym, zabezpieczyć swój urlop i wyjazd przed niespodziewanymi zdarzeniami, np. kradzieżą bagażu. Zawsze warto się ubezpieczyć Wykupienie ubezpieczenia turystycznego należy rozważyć w przypadku każdej podróży, zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczególnie w tym drugim przypadku ma to duże znaczenie. Turysta, który rozchorował się za granicą albo uległ wypadkowi, a nie był ubezpieczony, może zapłacić za leczenie kolosalną sumę, która przekracza jego możliwości finansowe. Zazwyczaj jest jednak tak, że biura podróży oferują swoim klientom ubezpieczenie na niewielką kwotę, co nie gwarantuje pokrycia wszystkich kosztów leczenia. Prawo nakłada jednak na biura turystyczne obowiązek ubezpieczenia każdego klienta, który wykupuje wycieczkę zagraniczną. Biuro ma obowiązek ubezpieczenia klientów, w razie konieczności ponieść koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, na które potencjalnie narażeni są turyści.

Najczęściej jest to ubezpieczenie pokrywające podstawowe koszty leczenia. Warto uświadomić sobie, że takie bazowe ubezpieczenie z biura podróży nie zabezpiecza nas w pełni. Czasem może dojść do przykrej sytuacji, gdy złamiemy albo zwichniemy nogę lub rękę albo zranimy się. Wówczas mamy zepsute wakacje już na starcie. Konieczny jest powrót do kraju, leczenie, rehabilitacja, zwolnienie L4 itd. Renomowane i doświadczone biura podróży zachęcają swoich klientów do wykupienia rozszerzonego pakietu ochrony. Można wybrać sobie pakiet mniejszy lub większy, w zależności od naszych zapotrzebowań i możliwości finansowych. Rozszerzone ubezpieczenie turystyczne zwiększa nasz komfort w czasie podróży i wypoczynku. Co wchodzi w skład rozszerzonego ubezpieczenia turystycznego? Możemy ubezpieczyć swój bagaż przed kradzieżą i zniszczeniem.

Można ubezpieczyć się od zagubienia osobistych rzeczy i drogiego sprzętu elektronicznego. Ubezpieczenie od bagażu jest preferowane przez osoby, które często odbywają podróże lotnicze. Turyści, którzy np. wyjeżdżają na narty za granicę, mogą ubezpieczyć sprzęt sportowy. Ubezpieczenie daje im ochronę przed zniszczeniem, zgubieniem czy kradzieżą nart czy każdego innego sprzętu. To samo dotyczy osób, które są aktywne w innych dziedzinach sportu. Miłośnicy sportów ekstremalnych, o podwyższonym ryzyku, mogą wykupić ubezpieczenie dla aktywnych. Auto Assistance to propozycja dla tych, którzy chcą ubezpieczyć swój samochód na czas podróży. Daje im to bezpieczeństwo w przypadku niespodziewanej kolizji czy awarii. Auto Assistance zapewnia holowanie pojazdu do warsztatu, dostarczenie klientowi auta zastępczego, a nawet zapewnienie noclegu na czas naprawy samochodu. Istnieje również możliwość skorzystania z klauzuli alkoholowej, w ramach której ubezpieczeniem objęte są dwa elementy, zarówno koszty leczenia jak i Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). W tym przypadku ubezpieczyciel pokrywa wszystkie koszty leczenia bez względu na to, czy uraz, nieszczęśliwe zdarzenie powstały w stanie trzeźwości klienta czy też nie. Turyści podróżujący do krajów, w których dochodzi do zamieszek ulicznych w wyniku niestabilnej sytuacji politycznej, mogą ubezpieczyć się od zamachów terrorystycznych. Warto pomyśleć o rozszerzeniu swojego ubezpieczenia turystycznego o dodatkowe elementy Zapewnia nam to bezpieczną podróż i spokojny pobyt w miejscu, do którego wyjeżdżamy.
Pozdrawiam właściciel portalu Piotr SowaWszystkie artykuły opublikowane w portalu www.kredytps.pl są wyłącznie informacyjne. Szczegółowe informacje udzielą Państwu doradcy kredytowi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści w całości lub jej fragmentach zabronione.